INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS – PROGRAMA TARXETA BONO O CARBALLIÑO CONTIGO

Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola Asociación Carballiño Centro Comercial Aberto, coa finalidade de levar a cabo a tramitación administrativa que derive da xestión deste procedemento.

A responsabilidade do tratamento dos datos é da Asociación Carballiño Centro Comercial Aberto, cuxo representante legal é o seu presidente, don Julián Garriga Crespo, con domicilio para os efectos de notificacións na Rúa de Carlos Velo, 2, 32500 O Carballiño e correo electrónico: info@ocarballinocontigo.com

O Delegado de Protección de Datos da Asociación Carballiño Centro Comercial Aberto éDelia Pérez Rodríguez (AUDAT PROTECCIÓN DE DATOS) coa que poderá contactar en lopd@ocarballinocontigo.com Co fin de dar a publicidade esixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas interesadas serán publicados conforme o descrito na presente resolución a través dos distintos medios de comunicación institucionais de que dispón o Asociación Carballiño Centro Comercial Aberto.

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través do correo electrónico lopd@ocarballinocontigo.com ou presencialmente nas oficinas da Asociación Carballiño Centro Comercial Aberto.

Os datos facilitados poderán ser obxecto de cesión a terceiros para o cumprimento de funcións directamente relacionadas cós fins lexítimos do Responsable de tratamento e, en particular, poderán ser comunicados ás seguintes entidades:

  • Abanca Corporación Bancaria, S.A., entidade financeira á cal se lle cederán os seus datos como beneficiario, para a única finalidade de emitir, estampar e gravar as tarxetas, envialas aos beneficiarios e realizar cantos procesos e operacións sexan precisos para a activación e xestión das tarxetas, así como para a tramitación das operacións de pagamento realizadas a través das mesmas. Nesta cesión de datos a Abanca Corporación Bancaria, SA para o tratamento antes descrito, informámoslle que ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos
    mesmos fronte Abanca Corporación Bancaria, SA no Servizo de Atención ao Cliente de Abanca, en C/Rúa Nueva 1, Entreplanta, 15.003, A Coruña; ou a través do correo atencioncliente@abanca.com; e de que poderán consultar a información completa sobre o tratamento dos seus datos pola entidade bancaria na súa política de privacidade publicada na web: https://www.abanca.com/es/legal/politica-privacidad/.
  • Administración Pública Autonómica ou calquera organismo público directamente relacionado coa Administración Pública Local que requira información para dar cumprimento aos requisitos establecido legalmente.
  • Forzas e corpos de seguridade do Estado, policía local, servizos de emerxencia, servizos sociais, servizos de saúde e benestar coa finalidade de prestar unha atención integral ós usuarios.
  • Órganos xuridiccionáis, en orde a manter unha cooperación e coordinación axeitada coa Administración de Xustiza

Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación ante a Agencia Española de Protección de datos, a través das seguintes vías:

  • Sede electrónica: www.aepd.es
  • Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid
  • Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17

Política de Privacidade

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google